Vedtekter

VEDTEKTER  FOR  SAMARBEIDSRÅD FOR  TROS –OG LIVSSYNSSAMFUNN TROMSØ (STLT).

§ 1. STLT har som formål:
– gjennom dialog å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn i Tromsø.

– å arbeide for å fremme likestilling mellom tros- og livssynssamfunn og å være bindeledd mellom disse.

– å være basert på FNs konvensjoner om menneskerettigheter og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMD).

– å arbeide internt og eksternt med alle spørsmål som er av felles interesse for deltakerne i rådet.

§ 2. Samarbeidsrådet skal bestå av to medlemmer fra hvert medlemssamfunn, hvor bare en  har rett til å stemme. Samarbeidsrådet skal ha minst tre møter i året hvorav ett skal være årsmøte.

§ 3. Årsmøtet skal finne sted innen utgangen av mai og behandle følgende saker:
årsrapport
regnskap
budsjett
arbeidsplan
valg: Leder velges for to år, med mulighet for gjenvalg en gang, men da for ett år.
Ledervervet bør gå på omgang blant de ulike samfunnene.
Valg av 3 medlemmer til Arbeidsutvalget. Disse velges for ett år.
Det bør tilstrebes at alle medlemssamfunn blir representert over tid.
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles dersom halvparten av medlemssamfunnene ber om det.

§ 4. Samarbeidsrådet fatter sine vedtak ved enstemmighet. Rådet skal bare uttale seg offentlig hvis det er samlet enighet om det. Årsmøtesaker som følger av § 3 kan avgjøres ved simpelt flertall.

§ 5. Rådets postadresse følger leder. Alle referat fra Arbeidsutvalgets møter sendes Samarbeidsrådets medlemmer.

§ 6. Nye medlemmer tas opp på årsmøtet ved enstemmighet. Registrerte tros- og livssynssamfunn som ønsker medlemskap må søke om dette. Arbeidsutvalget behandler søknaden og innstiller til årsmøtet.

§ 7. Observatørstatus i Samarbeidsrådet gir talerett, men ikke stemmerett. Dette tilbys tros- og livssynssamfunn som ikke oppnår fullt medlemskap, eller organisasjoner som ikke defineres som tros- og livssynssamfunn, etter innstilling fra Arbeidsutvalget.

§ 8. Endringer i Samarbeidsrådets vedtekter kan foretas av årsmøtet ved enstemmighet.

§ 9. Samarbeidsrådet kan oppløses etter enstemmig vedtak ved to påfølgende årsmøter.